top of page
napis.png

Spotkania konsultacyjne w parafii

Działoszyn, luty 2022

Spotkania konsultacyjne w parafii
Synod 2021 - 2023

Spotkania odbędą się po wieczornych Eucharystiach:

 • piątek, 18 lutego 2022, ok. 18:30

 • piątek, 25 lutego 2022, ok. 18:30

 • piątek, 18 marca 2022, ok. 18:30

synod.png

Przygotowanie
 

 1. Różaniec i Eucharystia w intencji dobrych owoców Synodu.

 2. Otwarcie serca na natchnienia Ducha Świętego w trakcie rozważań i rozmowy.

 3. Rozważenie zagadnień przedstawionych w pytaniu fundamentalnym Synodu.

 4. Lektura proponowanych fragmentów Pisma Świętego.

 5. Refleksja nad pytaniami pomocniczymi.

 6. Rozmowa i wymiana myśli w gronie rodzinnym.

Pytanie fundamentalne Synodu

Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, “podąża razem”.
Jak owo “podążanie razem” realizuje się dzisiaj w naszym Kościele lokalnym?
Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym “podążaniu razem”?

Odpowiadając na to pytanie, jesteśmy zaproszeni do:

 • przypomnienia sobie naszych doświadczeń:
  Jakie doświadczenia z naszego lokalnego Kościoła przywołuje na myśl to pytanie?
   

 • ponownego odczytania tych doświadczeń w sposób bardziej pogłębiony:
  Jakie radości wywołały? Jakie trudności i przeszkody napotkały?
  Jakie rany wydobyły na światło dzienne? Jakie wzbudziły przemyślenia?

   

 • zebranie owoców, by się nimi podzielić:
  Gdzie w tych doświadczeniach rozbrzmiewa głos Ducha Świętego?
  O co Duch Święty nas prosi?
  Jakie są punkty, które należy potwierdzić, jakie są perspektywy zmian, jakie kroki należy podjąć?
  Gdzie dostrzegamy zgodność? jakie drogi otwierają się dla naszego Kościoła lokalnego?

Proponowane fragmenty Pisma Świętego

 • Łk 24, 13-35

 • Mt 5, 21-28

 • Mt 15, 21-28

 • Mk 10, 46-52

 • J 4, 1-42

 • J 9

 • Dz 10

Pytania pomocnicze

TOWARZYSZE PODRÓŻY
W Kościele i w społeczeństwie jesteśmy na tej samej drodze, ramię w ramię.
 

 

 • W naszym Kościele lokalnym kim są ci, którzy „podążają razem”?

 • Kim są ci, którzy wydają się bardziej oddaleni?

 • W jaki sposób jesteśmy wezwani, aby wzrastać jako towarzysze?

 • Jakie grupy lub osoby pozostają na marginesie?

SŁUCHANIE
Słuchanie jest pierwszym krokiem, ale wymaga otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń.
 

 • W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które czasami ignorujemy?

 • W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie?

 • Co ułatwia lub utrudnia nasze słuchanie?

 • Jak dobrze słuchamy tych, którzy są na peryferiach?

 • W jaki sposób jest włączony wkład osób konsekrowanych, mężczyzn i kobiet?

 • Jakie są ograniczenia w naszej zdolności słuchania, zwłaszcza tych, którzy mają inne poglądy niż nasze własne?

 • Jaka jest przestrzeń dla głosu mniejszości, zwłaszcza tych, którzy doświadczają ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego? 

 

ZABIERANIE GŁOSU
Wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą i parezją, to znaczy łącząc wolność, prawdę i miłość.

 

 • Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym i w społeczeństwie?

 • Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne? 

 • Jak funkcjonują relacje z systemem medialnym (nie tylko z mediami katolickimi)?

 • Kto przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej i jak jest on wybierany? 

CELEBROWANIE

„Podążanie razem” jest możliwe jedynie wtedy, gdy opiera się na wspólnym słuchaniu Słowa i sprawowaniu Eucharystii.

 • W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie?

 • W jaki sposób inspirują najważniejsze decyzje?

 • W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii?

 • Jaka przestrzeń jest dana na uczestniczenie w posłudze lektora i akolity?

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W NASZEJ MISJI

Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani są wszyscy jego członkowie.

 • Skoro wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, to w jaki sposób każda osoba ochrzczona jest powołana do uczestniczenia w misji Kościoła?

 • Co przeszkadza ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji?

 • Jakie obszary misji są przez nas zaniedbywane?

 • W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa w różny sposób (zaangażowanie społeczne i polityczne, badania naukowe, nauczanie, krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środowiski, itp)?

 • W jaki sposób Kościół pomaga tym członkom przeżywać ich służbę społeczeństwu w sposób misyjny?

 • W jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i przez kogo?

DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, ale umożliwia także wzajemne zrozumienie.

 • W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog?

 • Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokalnym?

 • W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.?

 • W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności?

 • Na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić większą uwagę?

 • Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej?

 • W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie?

EKUMENIZM

Dialog między chrześcijanami różnych wyznań, zjednoczonymi przez jeden chrzest, zajmuje szczególne miejsce na drodze synodalnej.

 • Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań?

 • Co nas łączy i jak razem podążamy?

 • Jakie owoce przyniosło nam wspólne podążanie?

 • Jakie są trudności?

 • Jak możemy zrobić następny krok we wspólnym podążaniu naprzód?

WŁADZA I UCZESTNICTWO

Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym.

 • W jaki sposób nasza wspólnota kościelana określa cele, do których należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć?

 • W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Kościele lokalnym?

 • W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce?

 • W jaki sposób i przez kogo przeprowadzane są ewaluacje?

 • Jak są promowane posługi i odpowiedzialności świeckich?

 • Czy mamy owocne doświadczenia synodalności na poziomie lokalnym?

 • Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)?

ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

W stylu synodalnym podejmujemy decyzje poprzez rozeznawanie tego, co Duch Święty mówi przez całą naszą wspólnotę.

 • Jakie metody i procesy stosujemy w podejmowaniu decyzji?

 • Jak je można ulepszyć?

 • Jak krzewimy branie udziału w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych?

 • Czy nasze metody podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całego Ludu Bożego?

 • Jaki jest związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to realizujemy w praktyce?

 • Jakich narzędzi i procedur używamy, aby promować przejrzystość i możliwość rozliczenia?

 • Jak możemy wzrastać we wspólnotowym rezeznawaniu duchowym?

FORMOWANIE SIĘ W SYNODALNOŚCI

Synodalność pociąga za sobą otwartość na zmiany, formację i ciągłe uczenie się.

 • W jaki sposób nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do „podążania razem", słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?

 • Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób synodalny?

bottom of page